#Tingvoll.net
      Et lite sted midt i verden!

#Tingvoll.net skal være reklamefritt, gratis og fritt for nettroll!  cool

×
Velkommen til #Tingvollnet! forumet

Vi forventer at alle som registrerer seg og bruker forumet oppfører seg som folk! Nett troll er uønsket, og vi vil ha en saklig diskusjon. Å være uenig er greit, men hvis du vil slenge dritt, så finn deg en møkkakjeller og en spade! (PS: Vi kan formidle kontakt med flere bønder)

Vær positiv mot alle andre!

Forumet kan brukes til å legge inn nyheter, dele nyheter, legge inn linker til musikk som er produsert i Tingvoll, resultater og beskjeder om ditt og datt. MEN, det er kun for privatpersoner. Ingen reklame for bedrifter!

Noen testbrukere har etterlyst kontaktinfo på feks forsamlingshus i kommunen o.l. De som har info som kan legges inn på de oppføringene som er lagt inn, må bare ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

KRF sitt valgprogram 2019

9 måneder 3 uker dager siden #34 av Admin


Tingvoll skal være en JA-kommune som skal møte innbyggerne med en positiv og løsningsorientert dialog. KrF vil jobbe for at Tingvoll skal være en kommune der alle skal kunne leve gode liv. Vi har tro på at dette oppnås best gjennom et samarbeid mellom kommunen, næringslivet og den mangfoldige frivilligheten i kommunen.
Selv om Tingvoll ikke er en rik kommune, har vi oppnådd mye ved å dra i samme retning. KrF ønsker å bevare og videreutvikle dette trekket ved samfunnet vårt. Vi ønsker at kommunen skal ha en aktiv holdning til alt som kan utvikle kommunen og samfunnet videre. Vi vil derfor støtte gode initiativ.
KrF vil forvalte og ta vare på den kristne kulturarven og ønsker at Tingvoll skal være et fyrtårn for en bærekraftig fremtid.

Barn og unge
Barnehage og skole skal gi barna gode opplevelser og verdier, samt gi dem lærdom som utruster dem for livet. KrF vil at alle barn skal ha en trygg og omsorgsfull oppvekst. Som barnehage- og skoleeier har kommunen ansvaret for at alle barn i barnehage og skole opplever en mobbefri hverdag og at de føler seg inkludert og verdsatt.

Tingvoll KrF skal jobbe for
• full barnehagedekning med løpende inntak
• økt voksentetthet i barnehagene
• legge til rette for barnehageansatte som ønsker å videreutdanne seg til barnehagelærere
• helårsåpne barnehager
• at uteliv og naturopplevelser har stor plass i barnehage og skole
• at barn og unge sin stemme blir hørt i saker som angår deres hverdag
• at skolestrukturen ikke blir endret i fireårsperioden mot befolkningens vilje
• å sikre at kommunen har et koordinert hjelpeapparat som kan møte de økende behovene innen pedagogikk og psykisk helse
• mer samarbeid mellom ungdomsskoleklassene mellom skolene
• å gi barna trygge skoleveier
• å styrke skolehelsetjenesten
• støtte MOT og ”Voksne for barn” i det viktige arbeidet deres
• å sikre videreutdanning for lærere, i tråd med nasjonale føringer
• å sikre drift i begge ungdomsklubbene
• å utvide ordningen «Heim for ein 50-lapp» til etter ungdomsklubbene
• etablere en ordning med fritidskort for å sikre at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter
• å øke elevtallet ved Tingvoll videregående skole, også med voksne elever
• at kommunen skal tilby subsidierte elevhybler
• at Tingvoll er en foretrukket bokommune for ungdommene våre
• å øke stillingen til familieveilederen
• å øke den flerkulturelle kompetansen i barnevern, barnehage og skoleHelse og omsorg
KrF vil prioritere bemanning og kompetanse i helsetjenesten. Kvalitet og kontinuerlig forbedring skal ha stort fokus i hele organisasjonen.

Tingvoll KrF skal jobbe for
• at de sykeste eldre og andre som av medisinske grunner har behov for sykehjemsplass, sikres dette i Tingvoll kommune
• at det er en god balanse mellom hjemmebaserte tjenester, bemanna bofellesskap, korttids- og langtids-sykehjemsplasser
• å tilpasse tjenestetilbudet slik at eldre, syke og personer med redusert funksjonsevne kan få bo hjemme så lenge de ønsker det.
• å informere aktivt om aktuelle støtteordninger
• at alle eldre gis mulighet til å leve et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og hjelp til å komme seg ut i frisk luft
• at alle eldre får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
• at eldrerådet får nødvendig opplæring
• at kommunen har kompetanse og tilbud innen psykiatri-, rus- og kreftbehandling
• å ansette kommunepsykolog, gjerne i samarbeid med andre kommuner
• å redusere uønsket deltid blant annet ved å øke grunnbemanninga
• at helse og omsorg i rådmannens team ivaretas av en helsefagutdanna person
• at velferdsteknologi ikke skal erstatte varme hender, men være et viktig supplement og hjelpemiddel for de som jobber i sektoren - kommunen må være oppdatert og benytte seg av de mulighetene som finnes
• at kommunen skal ta i bruk velferdsteknologi som bedrer arbeidshverdagen for de ansatte
• å bygge nye habiliteringsboliger som et borettslag, der beboerne selv kan eie boligene sine


Kultur og folkehelse
Hver innbygger har ansvar for sin egen helse, men kommunen har ansvar for å legge til rette for at alle innbyggerne, uansett alder, får et variert tilbud som innbyr til aktivitet. Tingvoll har et livskraftig og mangslungent organisasjonsliv der alle bør kunne finne et tilbud. Lokale initiativ og dugnadsånd skal belønnes. Kommunen skal ikke være drivende kraft, men spille på lag med og støtte lokale initiativ innen kultur og idrett.

Tingvoll KrF skal jobbe for
• støtte til frivillige organisasjoner som gir tilbud til barn, unge og eldre
• en nøktern flerbrukshall i Straumsnes
• realisering av Tingvoll Arena
• at gangveien i Tingvollvågen forlenges opp til avkjøringen til lysløypa
• økt samarbeid med og mellom lag og foreninger
• at verdifulle kulturminner blir ivaretatt
• mangfold og kvalitet i kulturskoletilbudet
• at kirka gis gode rammevilkår og at kuttet i overføringene blir reversert
• at det opprettes en sorggruppe i samarbeid med kirken
• at Straumsnes kyrkje får nødvendig vedlikehold i perioden
• økt interesse for økologisk hagebruk/kolonihagebruk
• større fokus på forebygging av slitasjeskader for ansatte med fysisk belastende yrker
• reduserte kommunale avgifter til grendahus


Sysselsetting og næring
Vi er helt avhengige av at folk vil arbeide og utvikle næringslivet i kommunen. Tingvoll kommune skal være en aktiv medspiller for de som ønsker å skape noe.

Tingvoll KrF skal jobbe for
• å sikre eksisterende arbeidsplasser og legge til rette for nyskaping blant annet gjennom aktiv bruk av næringsfond
• at kommunen har årlige avsetninger på budsjettet til næringsutvikling
• at kommunen har oppdaterte områdeplaner med kriterier for infrastruktur
• at kommunen har egne ansatte, heller enn å bruke penger på konsulenter
• å utvikle kompetansemiljøet i kommunen og arbeidsplasser for personer med høyere utdanning
• stimulering til økt matvareproduksjon og økt aktivitet i skogbruket
• økt samarbeid mellom kommune og bedrifter
• at kommunen ovenfor egne bedrifter:
o har kort saksbehandlingstid
o informerer aktivt om mulige støtteordninger
o informerer om mindre oppdrag og egne anbud
o bidrar til flere lærlingeplasser
o tilbyr arbeidsretta norskkurs til nye innbyggere
o tar egne firma seriøst
o reklamerer for lokale firma og bedrifter på hjemmesiden


Bosetting
Å øke folketallet er helt sentralt for å opprettholde levende bygder.

Tingvoll KrF skal jobbe for
• at Tingvoll ved bevisste valg skal være en attraktiv bokommune og at saksbehandling i boligspørsmål skal ha høyeste prioritet
• at hundremetersregelen forvaltes fleksibelt, dvs. at bygging nærmere sjøen tillates hvis ikke andre sterke hensyn taler imot
• å få flere attraktive bolig- og hyttetomter i hele kommunen
• å legge til rette for spredt boligbygging i hele kommunen
• å få flere til å søke om bruksendring fra fritidsbolig til bolig
• at vi får opp nybyggingsaktiviteten for å frigjøre «gammelboligen» til andre
• aktiv bosetting av flyktninger i kommunen


Økokommunen
Vi har et ansvar for å bevare naturen og miljøet for kommende generasjoner og jobbe for en bærekraftig utvikling. KrF vil styrke økokommunen Tingvoll ved å gjennomføre lokale tiltak.

Tingvoll KrF skal jobbe for
• at hensynet til biologisk mangfold blir ivaretatt i arealplanlegging og naturbruk
• at god matjord blir tatt vare på
• at det ikke blir giftdeponi på Raudsand
• en restriktiv politikk for motorferdsel i utmark
• å redusere forurensing av sjø og ferskvann
• å redusere avfallsmengden i kommunen
• at energiøkonomiske tiltak blir gjennomført i kommunale bygg
• at Tingvoll er en attraktiv kommune for miljøbedrifter/grønne bedrifter
• at nybygg blir så energieffektive som teknologisk mulig (passivhus/energiklasse A)
Infrastruktur
Infrastrukturen er livsnerven i kommunen, og er det som gjør det mulig med bosetting og verdiskaping i Tingvoll kommune.

Tingvoll KrF skal jobbe for
• bedre kollektivforbindelser gjennom kommunen
• utbygging av bredbånd til bygdene som enda ikke har fibertilknytning
• at det blir tilfredsstillende mobildekning i hele kommunen
• at broforbindelsen over Halsafjorden skal realiseres som et pilotprosjekt
• nytt renseanlegg for kloakk i Tingvollvågen
• å beholde og vedlikeholde kommunale veger
• at vegen rundt Vågbø må settes i stand etter at utbedringen av RV70 er ferdig
• autovern langs Røttingsnesstranda
• flere returpunkter for hytterenovasjon


Kommune- og regionreform
Tingvoll KrF ønsker at Tingvoll skal bestå som egen kommune. Om nabokommunene tar initiativ til sammenslåing, eller rammevilkårene tilsier det, ser vi det naturlig at Tingvoll går inn i en storkommune på Nordmøre

Om Møre og Romsdal skulle opphøre som egen region, vil det være mer naturlig for Nordmøre å orientere seg mot Trøndelag enn mot Vestlandsregionen.


I tillegg til det som står i programmet vårt, vil KrF være positive til alle gode forslag som kan øke folketallet og utvikle kommunen.
Vedlegg:

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Mer
Tid til å lage siden: 0.519 sekunder

Aktivitetskalender

Del denne siden:

Logg inn