#Tingvoll.net
      Et lite sted midt i verden!

#Tingvoll.net skal være reklamefritt, gratis og fritt for nettroll!  cool

×
Velkommen til #Tingvollnet! forumet

Vi forventer at alle som registrerer seg og bruker forumet oppfører seg som folk! Nett troll er uønsket, og vi vil ha en saklig diskusjon. Å være uenig er greit, men hvis du vil slenge dritt, så finn deg en møkkakjeller og en spade! (PS: Vi kan formidle kontakt med flere bønder)

Vær positiv mot alle andre!

Forumet kan brukes til å legge inn nyheter, dele nyheter, legge inn linker til musikk som er produsert i Tingvoll, resultater og beskjeder om ditt og datt. MEN, det er kun for privatpersoner. Ingen reklame for bedrifter!

Noen testbrukere har etterlyst kontaktinfo på feks forsamlingshus i kommunen o.l. De som har info som kan legges inn på de oppføringene som er lagt inn, må bare ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Miljøpartiet de grønne sitt valgprogram

9 måneder 3 uker dager siden #35 av Admin


KOMMUNEPROGRAM 2019-2023
HVORFOR DE GRØNNE NÅ?
Miljøpartiet De Grønne er et nytt parti i Tingvoll kommune. Vi ble stiftet i 2015 og med god støtte fra en rekke miljøbevisste velgere fikk vi inn en representant i kommunestyret i 2016. Vi gikk inn i et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og var med og utformet en felles plattform sammen med dem. De tre partiene har hatt flertall i kommunestyret i denne valgperioden. Dette ga oss blant annet ledervervet i Utviklingsutvalget.
En av de viktigste sakene for partiet har vært som pådriver i kampen mot giftdeponiet på Raudsand, noe som endte i enstemmig kommunestyrevedtak om innsigelse mot etablering der.
De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Norge står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd for alle står på spill. Vi er nødt til å ta et oppgjør med målet om å hele tiden produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. De Grønne sier nei til den rådende politikkens rovdrift på mennesker og miljø.
De Grønne vil ha et Norge der unge ikke blir syke av prestasjonsjag og kjøpepress. Vi vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Vi vil skape et Norge som kjemper mot klimaendringer og sikrer gode liv også for dem som kommer etter oss.

Det skal være enkelt å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor. Vi lover å støtte alle som har ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser.
Kort sagt slutter MDG Tingvoll seg til visjonen for Tingvoll som økokommune: «Bedre løsninger for mennesker og miljø».

1. LIVSKVALITET I LOKALSAMFUNNET
MDG Tingvoll ønsker å styrke lokalsamfunnet og gi gode muligheter for medvirkning, slik at Tingvoll blir enda tryggere, vennligere og mer inkluderende. Alle skal føle seg velkommen i Tingvoll. I dag finnes det fortsatt mange strukturelle og sosiale hindringer for god integrering, som vi må jobbe aktivt for å bygge ned.
Miljøpartiet De Grønne vil:
● Jobbe for et velfungerende samarbeid mellom politikere og administrasjon og et
godt omdømme for kommunen.
● Være pådrivere for å få i gang et bygdemobiliseringsprosjekt for å få tilflyttere til
alle deler av kommunen.
● Følge opp tettstedsprogrammet for Tingvoll sentrum.
● Ha aktive lokalsamfunn der kommunen setter av ressurser til samarbeid med
frivillige, for å legge til rette for et variert kultur- og fritidstilbud
● Støtte aktiviteter for barn og unge; ikke minst ute i naturen.
● Styrke kulturskolen
● Sikre drift av ungdomsklubber i Tingvollvågen og i Straumsnes.
● Arbeide for at Frivilligsentralen får egne lokaler med koordinator i full stilling.
● Beholde og videreutvikle Tingvollia som museum og friluftsområde for folk i alle
aldre.
● Styrke bibliotekene og «Bittelitteraturhuset» som en arena for folkeopplysning,
miljøspørsmål og demokrati.
● Øke gjenbruk og resirkulering; for eksempel ved å utvide Miljøkompaniet med
verksted som tilbyr reparasjoner.
● Opprettholde eiendomsskatten for å bevare et godt velferdstilbud.

2. GRØNT ARBEIDSLIV
MDG Tingvoll vil arbeide for et variert og mangfoldig arbeidsmarked i kommunen, som gis gode, stabile rammevilkår. Vi trenger flere arbeidsplasser og vil arbeide for bedriftsstøtte og oppfølging i etableringsfasen.
Miljøpartiet De Grønne lover å støtte dem som har ideer og pågangsmot til å skape nye grønne arbeidsplasser. Næringslivet er en av de viktigste motorene som driver utviklingen framover. De Grønne vil at offentlig og privat sektor begge skal være pådrivere for nye miljøvennlige løsninger.
Miljøpartiet De Grønne vil:
● Bidra til at informasjon om bedriftene i kommunen er lett tilgjengelig.
● Støtte opp om næringer som utnytter lokale ressurser, innenfor bl.a. treforedling, landbruksproduksjon og bearbeiding av ull.
● Arbeide for en aktiv oppfølging av bo- og driveplikten i landbruket. Bevare all dyrka jord.
● Legge til rette for tilstrekkelig med lokale lærlingeplasser, bl.a. i samarbeid med Tingvoll vidaregåande skole.
● Arbeide for å utvikle et differensiert arbeidstilbud for de som faller utenfor ordinært arbeidsliv eller trenger tilrettelagte arbeidsplasser
● Arbeide mot salg av småbruk på fritidsmarkedet, og arbeide for at disse skal bli boplass for folk som ønsker å bo på bygda og skape verdier av de lokale ressursene.
● Være aktive pådrivere for samarbeidet på Nordmøre med å redusere klimagassutslipp i kommunal drift. Smarte og grønne innkjøpsordninger er sentralt i dette arbeidet.

3. HELSE OG OPPVEKST
Skolen skal gi alle mulighet til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning. Ved å fokusere mindre på målstyring i skolen, og mer på ulike former for læring gjennom faglig fordypning, lek og aktiviteter. Lærerne må få tid og frihet til å være lærer og trygghetsperson i klasserommene.
Forebyggende helsearbeid er viktig. Vi vil legge til rette for mer fysisk aktivitet og daglig mosjon i form av gange, sykling og turer i naturen. Syke og pleietrengende mennesker skal få god og trygg omsorg og behandling av høy kvalitet.
Miljøpartiet De Grønne vil:
● Arbeide for flere hele stillinger og/eller økt stillingsprosent for kommunalt ansatte.
● Øke grunnbemanninga innafor helse- og oppvekstsektoren.
● Arbeide for at barnehagene i størst mulig grad utnytter utearealer og bidrar til fri
lek, natur- og kulturopplevelser.
● Støtte at fysisk aktivitet skal være en del av skolehverdagen.
● Styrke satsingen på praktiske fag i skolen.
● Bevisstgjøre om skjermbruk og digitale hjelpemidler i barnehage og skole.
● Prøve ut leksefri skole.
● At alle barn og unge skal ha lett tilgang til samtale med helsesykepleier.
● At det skal være lav terskel for å få psykisk helsehjelp.
● Innføre skolemåltid.
● Arbeide for å bevare og utvikle Tingvoll vidaregåande skole
● Legge til rette for at bevegelseshemmede personer kan delta på ulike aktiviteter
● Prioritere god eldreomsorg med musikkterapi, sansehage og aktiviteter som gir
livsglede.

4. SAMFERDSEL OG KLIMA
Tingvoll må møte nasjonale og internasjonale krav og bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Vi har dårlig tid! Ved å gjennomføre betydelige og effektive kutt kan vi komme på offensiven på veg mot lavutslippssamfunnet.
Omlag en femtedel av Norges totale klimagassutslipp kommer fra trafikksektoren. Miljøpartiet De Grønne vil i større grad prioritere myke trafikanter, syklister og kollektivreisende framfor privatbilisme.
Lokalsamfunnet er avhengig av god standard på offentlig og privat kommunikasjon og vegnett.
Miljøpartiet De Grønne vil:
● Sørge for ressurser til å gjennomføre vedtatt trafikksikkerhetsplan for flere og
tryggere gang- og sykkelveger og bedre belysning.
● Sørge for ressurser til gjennomføring av kommunal vegplan og prioritere deler av
vegnettet i Straumsnes ved gjennomføring av planen.
● Legge om til kommunale innkjøp av el-biler og el-sykler.
● Innføre et årlig klimaregnskap i kommunen, med mål om å bli klimanøytral.
● Være pådrivere for å styrke busstilbud internt i kommunen og til/fra Krifast.
● Gå inn for elektrisk ferjedrift.
● Gå mot ferjefri E39, Todalsfjordprosjektet og andre store vegprosjekter som
fremmer privatbilisme.

5. LEVENDE FJORD
Bevaring av naturen er viktig for naturopplevelse og friluftsliv, og for det biologiske mangfoldet. Miljøpartiet De Grønne vil føre en politikk som beskytter nåværende/dagens naturverdier og som gjenskaper opprinnelige naturverdier og økosystemer som har blitt ødelagt.
MDG Tingvoll ønsker å sette søkelyset på fjordene som omgir oss. Vårt mål er at vi trygt skal kunne spise fisk og skalldyr fra fjordområdene rundt Tingvollhalvøya. Kystfiskere og hobbyfiskere skal få høste av en frisk og levende fjord i dag og i framtida. For Tingvoll-Sunndalsfjorden betyr det en fjord med langt mindre forurensinger i sjø og bunnsedimenter enn det er i dag.
Miljøpartiet De Grønne vil:
● Arbeide mot etablering av deponi for farlig uorganisk avfall i fjellhaller på
Raudsand.
● Arbeide mot alle andre former for avfallsdeponier på Raudsand.
● Arbeide for opprydding i gamle deponier på Raudsand og stans i utslipp til sjøen.
● Arbeide for investering i moderne kloakkrenseanlegg i Tingvollvågen.
● Ta miljøproblemene knyttet til fiskeoppdrett på alvor.
● Være pådriver for strandryddedager.
Vedlegg:

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Mer
Tid til å lage siden: 0.323 sekunder

Aktivitetskalender

Del denne siden:

Logg inn